Steun ons

Wijkvereniging Nieuwe Badkapel

De wijkvereniging Nieuwe Badkapel is een zelfstandige vereniging binnen de wijkgemeente. De vereniging heeft als doel om met de beschikbare middelen activiteiten van de wijkgemeente te ondersteunen zoals die voortvloeien uit het beleidsplan van de wijkgemeente. Daarnaast kan de wijkvereniging ook andere activiteiten financieren binnen de door de statuten aangegeven kaders. U kunt hierbij denken aan de ondersteuning van erediensten en vieringen, jeugd- en ouderenwerk, en de aanstelling van de pastoraal werker.

Deze activiteiten zijn niet mogelijk zonder de bijdragen van velen. De middelen van de vereniging worden verkregen uit onder andere de opbrengst van de jaarlijkse bazaar, het verjaardagsfonds en giften. Iedere gift is hartelijk welkom! Dat geldt ook voor erfstellingen, legaten, bijzondere schenkingen en rente-inkomsten. Alle bijdragen zijn welkom op IBAN: NL 66 INGB 0000 300405, t.n.v. Wijkvereniging Nieuwe Badkapel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de wijkvereniging.

De wijkvereniging heeft de ANBI status. Door deze toekenning is uw gift bij de inkomstenbelasting aftrekbaar. U hoeft dan ook geen schenk- of erfbelasting te betalen. Meer informatie over een ANBI status vindt u op www.anbi.nl

Het bestuur van de wijkvereniging Nieuwe Badkapel is onbezoldigd en bestaat uit vijf leden, waarvan drie leden uit de kerkenraad.

  • Karina Baarda (voorzitter)
  • Dirk Rog (secretaris)
  • Huub Plugge (penningmeester)
  • Edward de Roode (algemeen lid)
  • Nelly Jongkind (algemeen lid)

RSIN nummer 816566549

Voor het begin van een nieuw kalenderjaar stelt het bestuur van de wijkvereniging in overleg met de kerkenraad een concept-begroting op. De ledenvergadering stelt deze begroting vervolgens in de ledenvergadering vast. Het bestuur bewaakt de uitgaven conform de begroting.

Middelen die ontvangen zijn ten behoeve van een specifiek doel, zullen apart op de balans van de wijkvereniging worden gereserveerd voor dit specifieke doel.

In de ledenvergadering presenteert het bestuur de jaarrekening van het voorgaande jaar en legt het bestuur middels een analyse van de uitgaven verantwoording af aan de leden. Een compact financieel verslag 2022-2018 wijkvereniging vindt u hier

Het beleidsplan 2019-2022 van de wijkvereniging is vastgesteld door de ledenvergadering van de wijkvereniging. De statuten zijn opvraagbaar bij de contactpersoon van de wijkvereniging.

U bent welkom om contact op te nemen met het bestuur van de wijkvereniging via de contactpersoon.