Nieuwsbrief 5 Corona-virus

Protestantse Gemeente Scheveningen
Wijkgemeente Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk

 

5e Nieuwsbrief
Donderdag 16 april 2020

 

‘De Lofzang zal blijven klinken…’

Het zal voor velen een onwennig Pasen zijn geweest. Geen vertrouwde kerkgang, maar ook  niet de mogelijkheid om elkaar op te zoeken of samen te komen. Wanneer we over die scha- duw heen proberen te kijken, zien we gelukkig ook bemoedigende dingen. Dan is te zien hoe- veel er wordt gedaan om de lofzang toch te laten klinken en het Woord uit te dragen. Langs  andere dan de gebruikelijke wegen, dat wel. Deze noodgedwongen andere manier van kerk- zijn laat je ook anders kijken en luisteren. Je moet er misschien iets meer tijd en rust voor  nemen, maar dan kun je, ook via deze weg, opeens worden geraakt door een woord, muziek  of zang. Of door het besef dat op vele plaatsen mensen op dezelfde wijze kijken of luisteren.  Het geeft een gevoel van verbondenheid dat we deze situatie met elkaar delen en hier samen  een weg in moeten vinden.

De verschillende kerken van de Protestantse Gemeente te Scheveningen hebben elkaar hierin  opgezocht. De samenwerking van de afgelopen weken wordt veelal positief ervaren. Dus in  elk geval tot 1 juni, willen we gezamenlijk kerkdiensten, kindervieringen en dagsluitingen blij- ven uitzenden. Zo steunen we elkaar in tijden van crisis en geven we vorm en inhoud aan de  gemeenschapszin van de Protestantse Gemeente te Scheveningen.

Tegelijkertijd beseffen wij ons terdege dat het ‘eigen geluid’ en vertrouwde gezichten en kerk- gebouwen hierdoor minder vaak hoorbaar en zichtbaar zijn. Binnen de samenwerking is het  dus van belang om ook dat eigen geluid hoorbaar en herkenbaar te houden. Juist in een tijd  waarin zo veel anders is, geeft het vertrouwde namelijk ook houvast. Wanneer kerkdiensten  en dagsluitingen vanuit een bepaald gebouw komen, zullen klank en vorm zoals deze gebrui- kelijk zijn voor de betreffende wijkgemeente dan ook worden aangehouden. Zo hoort ieder  een keer een vertrouwde klank en laten we met elkaar een brede lofzang klinken.

De samenwerking heeft daarnaast ook een praktische kant. Het maakt het simpelweg mogelijk  om het ‘werk’ te verdelen. Daardoor kunnen we de activiteiten doen zoals we die nu doen en  kunnen we dit blijven volhouden zolang het nodig is.

De samenwerking geeft ook de nodige tijd en ruimte om verder te denken en te organiseren.  Want naast de positieve reacties horen we ook wat mensen missen. Het vertrouwde praatje  of het goede gesprek na de kerkdienst, de ontmoetingen met elkaar en het op de hoogte zijn  van elkaars wel en wee. Er wordt dan ook gezocht naar en gewerkt aan mogelijkheden om aan  deze wensen invulling te kunnen gaan geven. Daarnaast denken we ook al na over hoe we  kunnen inspelen op de nieuwe situatie, als de maatregelen een keer versoepeld worden. Dat  zal zeker in het begin niet de oude vertrouwde situatie zijn. Dus het is goed om ons daar nu al  op voor te bereiden. Want deze tijd, die gaat voorbij.

 

Vieringen Bethelkerk, Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk, Oude Kerk en Prinses  Julianakerk

Na zondag 19 april gaat ook de Oude Kerk samenwerken in het rouleren van de zondagse  vieringen. Vanaf zondag 26 april zal er dus wekelijks één dienst worden uitgezonden vanuit  één van de vier kerken van de Protestantse Gemeente te Scheveningen.

Zondag 19 april – Kerkdienst

10.00 uur – Vanuit de Bethelkerk gaat ds. Erwin de Fouw voor. Ds. de Fouw is Geestelijk Ver- zorger in de Eshoeve en de Residentie en als predikant met een bijzondere opdracht verbon- den aan de Protestantse Gemeente te Scheveningen.

10.30 uur – Vanuit de Oude Kerk gaat ds. Jaap Quist voor. Ds. Quist is voormalig wijkpredikant  van de wijkgemeente Oude Kerk.

Dinsdag 21 april – Kinder4ing, 18.00 uur

Op dinsdagavond is er een gezamenlijk kindermoment in beeld en geluid. In ongeveer 15 mi- nuten komt een Bijbelverhaal voorbij en een gebed, proefjes, filmpjes en creatieve uitdagin- gen. Wil je laten zien wat je hebt gemaakt? Stuur jouw foto naar Kinder4ing.scheveningen@  gmail.com.

Woensdag 22 april – Dagsluiting, 21.00 uur

Deze week is de dagsluiting op woensdag in verband met de gemeenteavond van de Prinses  Julianakerk op donderdag. Deze gezamenlijke dagsluiting wordt in beeld en geluid verzorgd  door ds. Dirk-Jan Thijs vanuit de Prinses Julianakerk (onder voorbehoud).

Zondag 26 april – Kerkdienst, 10.00 uur

Vanuit de Bethelkerk gaat ds. Gerco Lock voor.

 

Overige activiteiten

Woensdag 22 april – Muzikale avond, 19.15 uur

In de Prinses Julianakerk speelt Frans van Riessen op orgel en Gerrit Hoek op trompet.

 

Zie de ‘Agenda’ voor een overzicht van alle activiteiten.  Bij al deze activiteiten zijn geen bezoekers aanwezig.

 

Kijken & Luisteren

Op afstand kunt u alle vieringen en dagsluitingen beluisteren of bekijken:

Beluisteren: via de kerkradio en via kerkomroep.nl.

Live kijken: alle activiteiten zijn live te bekijken via de link:
http://media.streampartner.nl/player.php?url=5cf6bc2a8a2e1bd88947

Terugkijken: alle activiteiten zijn terug te kijken via de link:
https://ssl.streampartner.nl/player.php?url=926f7a7eb86c8856f262

‘Kinder4ing’: YouTube-kanaal ‘Kinder4ing’ is te vinden via de link:
https://www.youtube.com/channel/UC3DsBN0a5vx8BNze1UmGDow

Wij maken u erop attent dat Kinder4ing met name geschikt is om met beeld mee te maken.  Dagsluiting 26 maart & 16 april vanuit de Nieuwe Badkapel: Deze kunt u terugvinden op
het YouTube-kanaal (https://www.youtube.com/channel/UCGOFHRdORRVoJJOIBNQKO2g)  van de Nieuwe Badkapel.

 

Wij zenden alle vieringen via internet uit. Wij hopen dat we iedereen kunnen laten meekij-
ken, maar soms is de website waarop we de diensten uitzenden overbelast. Dus als het even  niet lukt om mee te kijken en loopt de uitzending ‘vast’, sluit het venster en probeer het dan  later nog eens of kijk de dienst terug.

NB: alle kerkdiensten vanuit de Nieuwe Badkapel zijn ook terug te zien op het YouTube-ka-
naal (https://www.youtube.com/channel/UCGOFHRdORRVoJJOIBNQKO2g) van de Nieuwe
Badkapel.

 

Deze en overige informatie is ook te vinden op de websites van de wijkgemeenten:

Bethelkerk: www.bethelkerkscheveningen.nl

Nieuwe Badkapel: www.nieuwebadkapel.nl

Oude kerk: www.oudekerkscheveningen.nl

Prinses Julianakerk: www.prinsesjulianakerk.nl

 

Collecte

Nu de collectezakken niet meer rond kunnen gaan, biedt de online collecte een uitkomst om alle goede doelen te blijven steunen. De Protestantse Gemeente Scheveningen biedt al ruim 1,5 jaar de mogelijkheid om online te collecteren. Tot op heden werd er nog niet veel gebruik van gemaakt, maar sinds half maart is dat wel anders. Steeds meer mensen vinden hun weg naar de online collecte op www.kerkopscheveningen.nl/collecte/.

U kunt daar zelf kiezen aan welke wijkgemeente u uw collecte geeft.

Deze online collecte is mogelijk via de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). SKG is onze part- ner in financiële dienstverlening voor kerken.

 

Privacy

U kunt uw collecte anoniem geven. Het is niet nodig om u te registreren, dus daarmee komen  we niet achter uw naam. Omdat we de collecte als totaalbedrag overgemaakt krijgen vanuit  Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG), kunnen wij ook niet zien van welke bankrekening de col- lecte komt. De geheimhouding van uw gift is dus geborgd. We krijgen wel een specificatie voor  welke doelen en welke wijkgemeente uw collecte bestemd is, zodat we de bedragen het aan  de juiste doelen kunnen toekennen.

 

Collecte App

Uiteraard kunt u ook de collecte-app ‘Kerkgeld’ gebruiken. Deze kunt u downloaden via de  App Store (Apple) of Google play (Android). Eenmalig registreren en u kunt de App gebruiken.  Om de collecte voor uw wijkgemeente te vinden zoekt u op Protestantse Gemeente Scheve- ningen.

Door het storten van een bedrag op Tegoed is het niet noodzakelijk elke collecte afzonderlijk  via iDeal af te rekenen. U vindt deze optie bij “Mijn account” en dan “Tegoed”.

 

Wilt u toch liever uw gift via de bank overmaken, gebruik dan het volgende nummer:   NL36 RABO 037 372 86 70, ten name van CvK Protestantse Gemeente Scheveningen.  Dit nummer staat op naam van de Protestantse Gemeente te Scheveningen, waarbij CvK staat  voor College van Kerkrentmeesters (de penningmeesters van de kerk).

Vriendelijk verzoek is om duidelijk te vermelden voor welk doel én welke wijkgemeente de  collecte of de gift bedoeld is.

 

Omzien naar elkaar

In deze tijd willen wij vanuit de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk  er voor u zijn. Mocht u hulp nodig hebben met bijvoorbeeld het  boodschappen doen, het halen van medicijnen, het koken van  een maaltijd, of mocht u behoefte hebben aan dagelijks contact  (denk aan een telefooncirkel) of een pastoraal gesprek, dan ho- ren wij dat graag.

Laat ons weten waar u behoefte aan heeft via info@nieuwebadkapel.nl of 06-27244279. We  zullen u dan helpen, te woord staan of in contact brengen met dienstverleners in de buurt.  Mocht u iemand anders kennen die hulp nodig heeft, dan horen wij dat uiteraard ook graag!

Pastorale bezoeken

Nu bezoekwerk niet kan plaatsvinden, willen we telefonisch contact met u houden. Uiteraard  blijft pastoraat in crisissituaties gewoon beschikbaar. U kunt daarvoor contact opnemen met  ds. Charlotte van der Leest en pastoraal werker Mark van der Laan via bovenstaand contact- nummer of per e-mail: dsvanderleest@gmail.com en laan801@gmail.com.

Diensten van de PKN

Bent u niet in het bezit van digitale middelen? Dan verwijzen wij naar de uitzendingen van de  Protestantse Kerk in Nederland (PKN) vanuit de kapel van de dienstenorganisatie.

Zondag om 9.20 uur zendt de EO op NPO 2 een meditatie uit door ds. René de Reuver.

 

Weeksluitingen vanuit Cardia en Respect

Op vrijdag 17 april gaat ds. Hanny van der Stelt voor in de digitale weeksluiting van Cardia en  Respect. Op vrijdag 24 april gat ds. Jan Maasland voor. Vanaf 14.25 uur is er inleidend orgel- spel. Om 14.30 uur vangt de weeksluiting aan. Dit alles is te volgen via de kerkradio, via het  kanaal van de Bethelkerk.

 

Digitale Lenteschool: (kerk)muziek en Indonesische kunst

Nu we niet vanzelfsprekend bij elkaar kunnen komen in leerhuizen en kringen, willen we u

de komende tijd een zogenaamde ‘digitale lenteschool’ aanbieden. Deze lenteschool zal be- ginnen met korte filmpjes – ‘digitale lessen’ – van Bert Mooiman, waarin allerlei onderwer-
pen uit de (kerk)muziek aan bod komen, uiteraard ondersteund met klank. Hieronder kunt u  meer informatie over dit eerste deel van de Lenteschool vinden.

Na de filmpjes over (kerk)muziek, zal een aantal filmpjes verschijnen, waarin steeds een Indonesisch kunstwerk uit de expositie ‘Medemens’ wordt belicht; de expositie die begin maart nog feestelijk is geopend in de Nieuwe Badkapel. In deze korte filmpjes zal ds. Charlotte van der Leest ingaan op de betekenis van de batiks en schilderijen van de Javaanse pre- dikant en kunstenaar ds. Aris Widodo en de Balinese kunstenaar I Nyoman Darsane. Meer  informatie hierover volgt in de komende nieuwsbrieven.

 

Digitale Lenteschool – deel I: (kerk)muziek 

In de liturgie van de Badkapel neemt muziek een belangrijke plaats in. Met een zekere achte- loosheid vallen daarbij vaak termen als: fuga, cantate, Barok, basso continuo – een rijtje dat  nog moeiteloos kan worden uitgebreid. Het is niet onwaarschijnlijk dat velen van u niet pre- cies weten wat dergelijke begrippen uit de muziek nu eigenlijk betekenen. In de komende
maanden zal wekelijks een korte en eenvoudige video worden aangeboden waarin steeds
zo’n muzikaal kernbegrip zal worden toegelicht onder het motto: wie meer weet, hoort ook  meer! In de eerste video’s zullen enkele basisbegrippen worden uitgelegd – vaak heel be-
kende begrippen, die echter niet eens zo gemakkelijk te definiëren zijn. Het eerste filmpje
gaat over toonsoorten: wat bedoelen we eigenlijk als we zeggen dat een stuk in die-en-die
toonsoort staat? En is dat iets dat alleen van belang is voor mensen die noten kunnen lezen,  of kun je het ook echt horen?

Het filmpje is toegankelijk via de link: https://youtu.be/G4_g-pSWVCY.

 

Bloemschikking van Pasen

Voor de dienst van Pasen heeft Truus Toxopeus een mooie bloemschikking gemaakt. Er staat  een tekst in het midden van het stuk, die hieronder uitgeschreven staat. De tekst refereert  naar het verhaal van de Emmaüsgangers (Lukas 14), maar ook naar ons eigen leven.

Schoenen aan

Om met Hem op weg te gaan

Die ons voorgaat naar de ander  Ons voorgaat naar leven.

Onverwacht

Loopt hij met je mee

De opgestane Heer

Te herkennen in het brood dat je deelt

God

Van leven

Dat onze voeten blijven gaan  Naar de (A)ander

 

Van het orgelfront

In de afgelopen week hebben de orgelmakers van Slooff Orgelbouw gewerkt in de werkplaats te Gouderak. Wel heeft Nelis Mourik twee weken geleden een filmpje geschoten van  het op hun plaats takelen van de grote pijpen van de Contrabas 16’. Hij zat daarbij op de rand van het dak van het orgel, met in zijn ene hand de bediening van de takel, en in zijn andere de camera. Vanaf volgende week zal er waarschijnlijk worden begonnen met het verder opbouwen van de pedaalladen en het plaatsen van het pedaal-pijpwerk. Dat zal flink schelen in de ruimte op het orgelbalkon dat nu nog helemaal vol ligt!

Het filmpje is te bekijken via https://youtu.be/mFZo3G8A2zo.

 

Contact

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of juist opzeggen stuurt u dan een mail naar: nieuwsbrief.nbkzvk@gmail.com.

 

Het laatste nieuws en andere informatie over de wijkgemeente Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk kunt u vinden op www.nieuwebadkapel.nl.

 

Heeft u vragen of wilt u iets met ons delen? Dat kan via info@nieuwebadkapel.nl

 

Tot slot

Wij sluiten graag af met het gebed waarmee de kinderen elke week hun eigen Kinder4ing af- sluiten.

Gebed

Het is avond, ik ga slapen

tot het zonnetje weer komt.
Voor alle mooie dingen

wil ik U bedanken, God.

En alles wat verdrietig was,
leg ik bij U neer.

Ik ga nu lekker slapen,
U bent bij mij, Heer.

 

Een goede week!

Mede namens de kerkenraad, in verbondenheid,

het moderamen van de kerkenraad: Martin Buis, Peter Griffioen, Hanneke Kuipers, ds. Charlotte van der Leest en Dirk Rog.

 

 

Nieuwsbrief 5 Corona-virus